V???i l??n s??ng game nh???p vai chi???n thu???t hi???n nay r???t ???????c nhi???u c??c game th??? ????n nh???n. Nhi???u th??? lo???i game ???????c ra m???t t??? b???n s??ng, chi???n tranh, ?????u ?????i, ??ua xe… V?? ??i???n h??nh l?? Game PUBG mobi. Th??? lo???i game nh???p vai ?????u s??ng chi???n thu???t, chi???n tranh, v?? ????? gi??nh l???i s??? s??ng cu???i c??ng c???a m??nh hay c???ng nh?? team m??nh, b???n ph???i l?? ng?????i ch??? huy, ph???i c?? k??? ho???ch n??o ????, lo???i b??? nh???ng ng?????i ch??i c??n l???i ????? gi??nh chi???n th???ng. ??a s??? nh???ng b???n bi???t Game PUBG v?? ch??i tr??n ??i???n tho???i c???a m??nh. Ch??a b??o gi??? b???n ngh?? c?? th??? T???i v?? c??i ?????t PUBG mobile cho m??y t??nh??v?? kh??ng h??? bi???t r???ng ch??i Game l??u n??y s??? l??m ch???m v?? ???? m??y.

Ch??a n??i nh???ng t??nh tr???ng s???u nh?? ch??y n??? ??i???n tho???i ??ang s???c chi ch??i Gam. Chai pin, ???nh h?????ng ?????n ph???n c???ng c???a thi???t b???… V???i mong mu???n chia s??? cho c??c b???n ??am m?? game PUBG. Khi ch??i game kh??ng b??? ???nh h?????ng b???i ch??y n???, ???? lag, hay h?? h???i thi???t b??? c???a m??nh. B??i vi???t n??y m??nh s??? h?????ng d???n??T???i v?? c??i ?????t PUBG mobile cho m??y t??nh??t??? trang ch??? Tencent Gaming. V?? 1 s??? b???n kh??ng bi???t t???i t??? trang n??o?

1/T???i v?? c??i ?????t PUBG mobile cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

B?????c 1: B???n truy c???p v??o trang ch??? c???a??Tencent Gaming.

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

B?????c 2: B???n click chu???t v??o DOWNLOAD ????? t???i file c??i ?????t .exe v??? m??y.

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

B?????c 3: T??m trong thu m???c sau ???? ch???y file??GameDownload_PUBG_MOBILE_100103_1.0.5727.123.

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

B?????c 4: K??ch chu???t v??o ch???n STAR ????? c??i ?????t game, qu?? tr??nh n??y m???t t???m 20 ?????n 30 ph??t t??y theo t???c ????? m???ng c???a b???n.

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

M???t s??? h??nh ???nh trong qu?? tr??nh c??i ?????t Game Pubg mobie

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

B?????c 5: Sau khi c??i ?????t ho??n t???t s??? xu???t hi???n giao di???n ????ng nh???p t??i kho???n ????? v??o game.

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

B?????c 6: B???n ????ng nh???p t??i kho??n facebook ho???c Twitter ????? v??o game nh??

T???i v?? c??i ?????t PUBG mobi cho m??y t??nh t??? trang ch??? Tencent Gaming

Nh?? v???y l?? b???n ???? t???i v?? c??i ?????t game PUBG mobile cho m??y t??nh th??nh c??ng r???i ?????y. Gi??? ch??? vi???c ki??u g???i ?????ng ?????i c???a m??nh ????? ?????u s??ng th??i nao.

H??y ????? l???i b??nh lu???n n???u g???p kh?? kh??n b???n nh??! Nh??? like v?? chia s??? b??i vi???t c???a m??nh ???? l?? ?????ng l???c ????? m??nh vi???t b??i hay h??n!


– M???o Hay cho b???n

+ H?????ng d???n ch??i PUBG mobile chuy??n nghi???p nh?? game th???

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!