T??ng t???c Win 10 ch??i game to??n di???n mi???n ph??: M???o cho PC nhanh h??n. ????? bi???t c??ch T??ng t???c Win 10, t??ng t???c Win 10?? pro mi???n ph?? b???n h??y xem b??i vi???t n??y nh??. S??? kh???c ph???c t??nh tr???ng ????ng k??? m??y t??nh c???a b???n.

Hi???n nay c?? r???t nhi???u ng?????i th???t m???t l?? t???i sao m??y m??nh ch???m, lag, c?? ph???i b??? l???i win 10… N???u b???n c??? thay ?????i c??c link ki???n hay c??i l???i win th?? r???t t???n chi ph?? v?? th???i gian. C?? nhi???u c??ch t??ng t???c win 10 2018, t??ng t???c win 10 pro… V?? h??m nay m??nh s??? h?????ng d???n c??ch??T??ng t???c Win 10 ch??i game to??n di???n mi???n ph??: M???o cho PC nhanh h??n.

T??ng t???c Win 10 ch??i game to??n di???n mi???n ph??: M???o cho PC nhanh h??n:

C??ch 1: Kh???i ?????ng l???i win

C?? tr?????ng c??c b???n s??? d???ng m??y t??nh c?? th??i quen g???p m??y t??nh l???i. B???t ch??? ????? sleep ????? ti???p ki???m pin vi???c n??y r???t ???nh h?????ng t???i m??y.

C??ch n??y gi??p cho m??y t??nh xoa ??i b??? nh??? ?????m c???a m??y, t???t c??c ???ng d???ng ????? b???t ?????u l???i. C??ch n??y r???t hi???u qu??? cho m??y b??? treo, ????…

C??ch 2: T??ng hi???u su???t l??m vi???c cho m??y t??nh.

Khi b???n c??i win xong, Windows s??? thi???t l???p 1 c?? ch??? ti???t ki???m cho m??y t??nh. V?? v???y b???n c???n gi???m b??? c?? ch??? n??y,t??ng hi???u su???t l??n cho m??y l??m vi???c. Vi???c n??y c???ng c?? m???t ti??u c???c l?? hao ??i???n n??ng gi???m tu???i th??? c???a c??c link ki???n.

????? b???t t??nh n??ng n??y b???n v??o bi???u t?????ng win trong ???? chon??Power Options. Ho???c v??o controlpanel ch???n??Power Options..

C??ch 3: T???t ch????ng tr??nh kh???i ?????ng c??ng windows

B???n n??n t???t m???t s??? ch????ng tr??nh ch???y c??ng windows khi kh???i ?????ng vi???c n??y l??m ch???m qu?? tr??nh kh???i ?????ng c???a m??y. Ch??ng chi???m b??? nh??? ram r???t nhi???u, sau khi kh???i ?????ng ph???i ?????i th???i gian m??y m???i ho???t d???ng b??nh th?????ng.

B???n k??ch chu???t ph???i v??o thanh menu-> Task Manager-> startup -> ch???n ch????ng tr??nh -> Disabled

Note: B???n n??n ????? l???i c??c ch????ng tr??nh duy???t virus nh??.

C??ch 4: D???ng l???i ch????ng tr??nh ??ang ch???y.

C??c ch????ng tr??nh ??ang ch???y ng???m trong m??y t??nh m?? b???n kh??ng s??? d???ng s??? chi???m b??? nh??? Ram r???t nhi???u. ????? t???t c??c ch????ng tr??nh ??ang ch???y kh??ng c???n thi???t b???n l??m theo h?????ng d???n ph??a d?????i nh??.

B???n k??ch chu???t ph???i v??o thanh menu-> Task Manager->??Processes – ch???n ch????ng tr??nh kh??ng d??ng -?? ch???n end task.

C??ch 5: T???t thanh t??m ki???m tr??n th?? m???c.

B???n c?? ????? ?? r???ng m???i l???n b???n v?? thu m???c c?? qu?? nhi???u t???p tin, b???n mu???n t??m cho nhanh ch??? c???n vi???t t??n t???p tr??n thanh t??m ki???m tr??n g??c kh??ng?.

Vi???c t??m ki???m n??y r???t c?? l???i cho b???n nh??ng n?? c???ng l??m ???nh h?????ng t???i b??? nh???. ????? t???t ??i t??nh n??ng n??y b???n l??m theo h?????ng d???n ph??a d?????i nh??.

M??? This PC -> Chu???t ph???i v?? ??? C ->??Properties -> t??ch b??? Allow file on this driver…

S??? m???t 1 th???i gian cho vi???c t???t n??y nh??.

C??ch 6: T???t m???o c???a windows.

Trong win 10 lu??n lu??n cho ch????ng tr??nh cho b???n s??? d???ng t???t h??n, ???? g???i l?? m???o c???a win. ??i???u n??y m???t s??? ng?????i d??ng kh??ng ????? ?? t???i, nh??ng b???n c???ng n??n xem x??t ????? s??? d???ng m???o nh??. c?? th??? t???t ??i 1 s??? t??nh n??ng kh??ng c???n thi???t ??i. Trong windows 10 c?? r???t nhi???u ch????ng tr??nh th???a th???i b???n n??n t???t ??i, n???u c?? th??? b???n h??y xem x??t ??i???u n??y nh??.

B???n nh???n ph??m bi???u t?????ng Windows – > c??i ?????t -> system -> Notifications & actions.

C??ch 7: Ki???m tra ph???n m???m ?????c h???i tr??n windows.

M??y t??nh c???a ch??ng ta c?? r???t nhi???u d??? li???u quan tr???ng, v?? th??? chuy???n ??n c???p gi??? li???u l?? kh??ng th??? tr??nh kh???i. C??c ch????ng tr??nh virus ???n trong windows m?? ta kh??ng bi???t, b???n n??n kiem tra k??? xem c?? ph??n m???m n??o l??? kh??ng. Ho???c d??ng c??c ch????ng tr??nh duy???t virus mi???n ph??, Windown 10 c?? t??ch h???p Defender r???t hi???u qu???.

V???i c??ch l??m tr??n m??y b???n v???n c??n ch???m th?? xem s??t n??ng c???p link ki???n cho m??y nh??!. H??y tham kh???o b??i vi???t trong link nh??!

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!