Vi???c thi???t l???p ?????a ch??? mail th?????ng d??ng nh???t l??m m???c ?????nh s??? gi??p ng?????i d??ng h???n ch??? nh???ng tr?????ng h???p g???i nh???m nh???ng email quan tr???ng khi s??? d???ng ???ng d???ng Apple Mail tr??n MacOS

Hi???n nay, vi???c s??? d???ng m???t l??c nhi???u t??i kho???n email ???? tr??? n??n r???t ph??? bi???n. Theo ????, ng?????i d??ng c?? th??? thi???t l???p ???ng d???ng Mail tr??n??MacOS??ch???y song song nhi???u email kh??c nhau, ch???ng h???n nh?? email c?? nh??n, email c??ng ty,??? gi??p vi???c chuy???n ?????i qua l???i thu???n ti???n v?? d??? d??ng h??n.

Kh??ng ch??? v???y, m???t s??? ng?????i d??ng l???i c?? th??i quen s??? m???t t??i kho???n ch??nh ????? tr??? l???i t???t c??? email ?????n, trong khi ????, c??c t??i kho???n ph??? c??n l???i ch??? c?? ch???c n??ng xem h???p th?? ?????n ho???c ????i khi tr??? l???i email kh??ng qu?? quan tr???ng.

Nh??ng tr??n th???c t???, ???ng d???ng Maill kh??ng th???c s??? th??ng minh nh?? b???n ngh??. N?? kh??ng th??? ph??n bi???t gi???a c??c t??i kho???n ch??nh v?? ph??? c???a ng?????i d??ng. Thay v??o ????, ng?????i d??ng c???n ph???i ch???n th??? c??ng t??i kho???n m???i khi so???n email m???i.

Tuy nhi??n, ???ng d???ng Mail c??ng cho ph??p ng?????i d??ng d??? d??ng thi???t l???p email th?????ng xuy??n d??ng nh???t l??m email m???c ?????nh. ??i???u n??y c?? th??? gi??p ng?????i d??ng tr??nh ???????c t??nh tr???ng g???i nh???m email kh??ng ????ng c??, ?????c bi???t l?? nh???ng ai ??ang thi???t l???p v?? s??? d???ng c??ng l??c nhi???u t??i kho???n email cho c?? nh??n v?? c??ng vi???c tr??n ???ng d???ng Mail c???a??MacOS.

C??ch th???c hi???n nh?? sau, tr?????c h???t, b???n h??y m??? ???ng d???ng Mail (n???u ch??a kh???i ch???y ???ng d???ng n??y tr?????c ????), sau ???? nh???n ch???n t??y ch???n??Mail??tr??n thanh Menu r???i nh???p ch???n v??o??Preferences.

Trong c???a s??? v???a xu???t hi???n, b???n ti???p t???c chuy???n sang th?????Composing, sau ???? t??m ?????n t??y ch???n??Send new messages from. T???i ????y, h??y nh???n v??o tr??nh ????n th??? xu???ng??Account of selected mailbox??v?? ch???n t??i kho???n m??nh mu???n thi???t l???p l??m m???c ?????nh.

T??? b??y gi???, trong l???n k??? ti???p so???n m???t email m???i th??ng qua ???ng d???ng Mail ho???c m???t ???ng d???ng b???t k???, t??i kho???n mail ???? thi???t l???p m???c ?????nh s??? t??? ?????ng ???????c ch???n ????? g???i nh???ng email n??y.

Ngo??i ra, n???u t??i kho???n email ???????c ch???n c?? s??? d???ng ch??? k?? HTML signature, ch??? k?? n??y c??ng s??? ???????c b??? sung v??o giao di???n so???n th???o khi b???n t???o m???t email m???i.