V???i 3 c??ch c???c ????n gi???n trong b??i vi???t sau b???n c?? th??? t??? c??i nh???c chu??ng y??u th??ch cho??iPhone??c???a m??nh.

Trong b??i vi???t n??y, ch??ng t??i s??? cho b???n bi???t c??ch d??? d??ng t???i nh???c chu??ng mi???n ph?? tr??n iPhone v?? ??? ?????nh d???ng c?? th??? ph??t. Apple App Store ???? c?? t???t c??? c??c c??ng c??? c???n thi???t ????? t???i xu???ng v?? t??y ch???nh nh???c chu??ng v?? c??ng ????? t???i nh???c chu??ng mi???n ph?? tr??n iPhone m?? kh??ng c???n b??? kh??a. V?? v???y, t???t c??? nh???ng g?? b???n c???n l?? ki???n ??????th???c v?? ???ng d???ng c???a c??c c??ng c??? v?? ???ng d???ng ????.

C??i nh???c chu??ng cho iPhone kh??ng c???n m??y t??nh

V???i c??c th??? thu???t th??ng th?????ng b???n ph???i th???c hi???n kh?? nhi???u thao t??c tr??n??m??y t??nh x??ch tay??????? ch??p nh???c chu??ng qua nh??ng v???i c??ch n??y b???n ch??? c???n th???c hi???n tr???c ti???p tr??n??iPhone??l?? c?? th??? c??i ?????t nh???c chu??ng c???a m??nh. Tham kh???o b??i vi???t “H?????ng d???n t???o nh???c chu??ng tr???c ti???p cho iPhone”.

S??? d???ng iTunes

iTunes??ch??nh h??ng c???a??Apple??c?? th??? s??? d???ng ????? c??i nh???c chu??ng b???ng c??ch k???t n???i iPhone v???i m??y t??nh v?? ti???n h??nh ch??p nh???c th??ng qua c??ng c??? iTunes.

S??? d???ng ???ng d???ng b??n th??? 3

M???t s??? ???ng d???ng b??n th??? 3 nh?? 3utools, iTools c?? th??? s??? d???ng ????? c??i nh???c chu??ng cho iPhone r???t ????n gi???n. B???n c?? th??? tham kh???o:

*L??u ??: V?? ????y l?? ???ng d???ng kh??ng ch??nh th???c c???a Apple n??n c?? th??? ph??t sinh l???i. B???n n??n c??n nh???c tr?????c khi th???c hi???n.

V???y v???i 3 c??ch tr??n l?? b???n c?? th?????c??i nh???c chu??ng cho iPhone??r???t d??? d??ng r???i.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.