M???t trong nh???ng y???u t??? c?? th??? d??? d??ng gi??p b???n gi??nh chi???n th???ng trong PUBG l?? ti???p c???n v?? t???n c??ng ?????ch b???t ng???. Sau ????yH?????ng d???n m??y t??nh s??? gi???i thi???u cho b???n 5 c??ch gi??p ???n m??nh hi???u qu??? khi ch??i.

1. Kh??ng s??? d???ng gi??y.

Khi mang gi??y s??? gi??p cho nh??n v???t c???a b???n nh??n ?????p m???t h??n, ?????c bi???t l?? nh???ng ????i gi??y c??ng set v???i b??? ?????. Nh??ng khi mang gi??y di chuy???n tr??n c??c ?????a h??nh (tr??? c??t) th?? s??? t???o ra ti???ng ?????ng to h??n so v???i khi b???n ??i ch??n tr???n, l??m cho ?????ch d??? d??ng ph??t hi???n b???n t??? kho???ng c??ch xa.

2. Th?????ng xuy??n ng???i hay b??.

Tr??? khi trong nh???ng tr?????ng h???p b???t bu???c th?? b???n n??n ch???y nhanh v?? khi ch???y b???n s??? d??? d??ng b??? ?????ch ph??t hi???n. C??n l???i b???n n??n di chuy???n b???ng c??ch ng???i hay b??, nh?? v???y b???n s??? kh?? b??? ph??t hi???n h??n, ti???ng ?????ng t???o ra c??ng ??t h??n. N???u b???n c?? m???t b??? Ghilie Suit n???a l?? kh??ng c??n g?? tuy???t v???i h??n.

3. G???n Suppressor l??n t???t c??? v?? kh??.

Tr??? nh???ng v?? kh?? kh??ng s??? d???ng ???????c Suppressor th?? b???n n??n g???n n?? l??n t???t c??? v?? kh?? c???a m??nh. ??i???u n??y c?? th??? gi??p b???n g???n nh?? l?? bi???n m???t tr??n radar/b???n ????? nh???. Nh?? v???y s??? l??m cho b???n kh?? b??? k??? ?????ch ph??t hi???n, gi??p b???n c?? th??? ti???p c???n v?? ti??u di???t ?????ch d??? d??ng.

4. Mai ph???c tr??n nh???ng ??i???m cao.

C?? nh???ng v??? tr?? gi??p b???n s??? c?? ??u th??? trong vi???c ph???c k??ch v?? kh?? b??? ph??t hi???n trong PUBG m?? b???n ph???i ch?? ?? v?? nh??? k??? ???? l??: c??c th??p canh, ?????nh n??i, n??c nh??, c???a s??? tr??n cao. ????y l?? nh???ng n??i tr??n cao gi??p b???n c?? t???m nh??n t???t, d??? d??ng b???n l??n c??c ?????i th??? ??i ngang qua m?? kh?? b??? ph??t hi???n. Tuy nhi??n sau khi gi???t ?????ch b???n n??n ?????i m???t ch??t ????? x??c ?????nh th???c s??? an to??n r???i h??y ch???y ra l?????m ????? nha.

5. T???n d???ng n??? ????? ??n m???ng.

Khi b???n s??? d???ng n??? ????? b???n ?????ch s??? kh??ng t???o ra ??m thanh nh??ng khi d??ng s??ng, ??i???u ???? s??? kh??ng g??y ra s??? ch?? ?? cho xung quanh gi??p b???n kh??ng b??? ph??t hi???n. Tuy nhi??n b???n h??y ch?? ?? l?? n??? ch??? c?? hi???u qu??? ??? t???m g???n v?? t???c ????? b???n r???t ch???m n??n b???n c???n l??u ?? khi s??? d???ng nh??.

Nh?? v???y l?? b??i vi???t ???? gi???i thi???u cho b???n m???t s??? c??ch ????? gi??p b???n c?? th??? ???n m??nh trong PUBG r???i. Ch??c c??c b???n th???c hi???n th??nh c??ng v?? c?? nh???ng gi??? gi???i tr?? vui v???.