Th???i ?????i c??ng ngh??? game ph??t tri???n nh?? hi???n nay ??ang d???n cho th???y s??? ??a d???ng v??? c??c th??? lo???i game offline hay, h???p d???n… Nhi???u th??? lo???i game hay cho pc, laptop, ??i???n tho???i di ?????ng android, iOS… R???t nhi???u th??? lo???i game cho b???n l???a ch???n ????? tr???i nhi???m, kh??m ph??. Nhi???u th??? lo???i game offline hay nh?? ??ua xe, b???n s??ng, ?????u ki???m, ????nh nhau… H??m nay m??nh s??? chia s??? cho c??c b???n v??? Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay.

Ch??ng ta b???t ?????u ??i???m qua??Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay.

1: Plague Inc.

Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

N???u b???n ??ang ao ?????c tr??? th??nh m???t nh?? khoa h???c t??i n??ng nh??ng ?????y ??i??n cu???ng th?? h??y ?????n v???i??Plague Inc.. ????y l?? m???t t???a game kh??ng ch??? ????i h???i tr?? th??ng minh c???a b???n, m?? b??n c???nh ???? s??? quy???t ??o??n, d??ng c???m c??ng ch??nh l?? m???t trong nh???ng y???u t??? gi??p b???n v?????t qua nh??ng th??ch th???c trong game.

2: Crashlands (Paid)

Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

????y l?? m???t trong nh???ng t???a game ???????c ????nh gi?? r???t cao v??? kh??? n??ng thi???t k??? v?? c???t truy???n th?? v???. Game ?????t ng?????i ch??i v??o m???t t??nh c???nh v?? c??ng kh?? kh??n, ????a b???n ?????n m???t h??nh tinh xa l??? v???i nhi???m v??? ????nh b???i nh???ng t??n ph?? h???i, x??m chi???m h??nh tinh. Khi ho??n th??nh nhi???m v??? b???n m???i c?? th??? tr??? v??? kh??ng gian hi???n t???i c???a m??nh. B???n ???? s???n s??ng b?????c v??o th??? gi???i n??y ch??a n??o?

3: Alto???s Adventure

Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

B?????c v??o game b???n s??? ?????n v???i m???t cu???c phi??u l??u d??i v?? t???n v???i v?? v??ng kh?? kh??n ??ang ch??? ?????i ph??a tr?????c. B???n s??? ???????c h??a th??n th??nh anh ch??ng Alto??qua nh???ng ng???n ?????i alpine xinh ?????p hoang d?? c???a b???n ?????a… Th??ng qua c??c l??ng l??n c???n, r???ng c??? v?? t??n t??ch l??u ?????i b??? b??? r??i. B??n c???nh ????, tr??n ???????ng ??i, b???n c??n ph???i gi???i c???u runaway llamas, nh???y qua m??i nh??, v???c th???m ????ng s??? v?? ????nh l??a c??c tr?????ng l??o n??i. T???t c??? ?????u ng???u nhi??n thay ?????i theo th???i gian qua tr??n ?????nh n??i cao. B???n d??m t??? tin b?????c v??o cu???c h??nh tr??nh ?????y ch??ng gai, nguy hi???m n??y kh??ng?

4: BADLAND

Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

BADLAND c??ng l?? m???t t???a game phi??u l??u nh??ng game ???????c ?????t trong m???t b???i c???nh trong khu r???ng tuy???t ?????p c?? nhi???u c??c sinh v???t ??a d???ng, c??y c???i v?? hoa l??. B???n ph???i h?????ng d???n m???t lo???t c??c sinh v???t birdy bay qua r???ng t???i. Game thu h??t ng?????i ch??i kh??ng ch??? c???t truy???n ?????c ????o, c??ch ch??i vui nh???n m?? c??n b???i nh???ng ??m thanh v?? c??ng qu??i d??? v?? ?????y ???n t?????ng.

5: Asphalt 8: Airborne

Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

N???u b???n l?? m???t ng?????i y??u th??ch d??ng game ??ua xe th?? ?????ng n??n b??? qua t???a game n??y.??Trong game, b???n s??? ???????c c?????i nh???ng c??? m??y c???c ch???t, c???c m???nh, t??? xe h??i cho ?????n xe m??y v?? m?? t??… Khi tham d??? tour ??ua xe t???c ????? xuy??n l???c ?????a. Game mang ?????n cho ng?????i ch??i nh???ng tr???i nghi???m v?? c??ng k???ch t??nh v?? ?????y ngh???t th??? v???i nh???ng tr???n ??ua ?????y kh???c li???t v?? kh?? kh??n.

?????ng b??? l???:??Game ??ua xe huy???n tho???i?? Asphalt 9: Legends cho PC, Android, iOS h???p d???n

6: Freeze!

Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

T???a game n??y mang ?????n cho b???n nh???ng kho???nh kh???c c???c c??ng n??o nh??ng kh??ng k??m ph???n th?? v???. Game th??ch ????? tr?? tu??? c???a b???n, bu???c b???n ph???i v???t ??c suy ngh?? ????? t??m ra h?????ng ??i. Nhi???m v??? c???a b???n l????ph???i thay ?????i c??c thi???t l???p to??n b??? tr?? ch??i mi???n ph?? m???t qu??? b??ng v?? ?????t ???????c c??c c???ng. Nghe th?? ????n gi???n nh??ng ????? l??m ???????c kh??ng ph???i l?? chuy???n d??? d??ng ????u.

7: Planescape: Torment Enhanced Edition (Paid)

9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

????y l?? m???t t???a game r???t ?????c ????o v?? ?????y th?? v??? v???i m???t c??ch ch??i c??ng ch???ng gi???ng ai. B???n s??? ???????c kh??m ph?? m???t c??u chuy???n v?? c??ng phong ph?? v?? m???t khung c???nh ?????c ????o. Nh??n v???t c?? h??nh ???nh l??? th?????ng v?? gameplay m?????t m?? v?? h??n n???a, m???t soundtrack tuy???t v???i.

?????ng b??? qua: T???a game online v???i c??ch l??n ????? gi???ng y h???t Li??n quan mobile nh??

8: XCOM: Enemy Within (Paid)

9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

??i???m thu h??t nh???t c???a t???a game n??y ch??nh l?? s??? h???u m???t ????? h???a v?? c??ng ?????p m???t. ????y l?? m???t trong nh???ng game offline d??nh cho Android hay nh???t c?? chi???n l?????c ?????y ????? v??? ch???ng c??? v?? c??ng vi???c tr?? ??c cho l???i ch??i. Ph???i m???t m???t ph????ng ph??p ti???p c???n chi???n thu???t ????? ki???m so??t m???t ?????i crack ????? ????a xu???ng c??c nh??m qu??i v???t ngo??i h??nh tinh. Nhi???m v??? c???a b???n s??? kh??ng ng???ng kh?? kh??n h??n, m???i l???n ho??n th??nh m???t th??? th??ch. V?? cu???i c??ng m???t th??ch th???c kh??c ?????y ch??ng gai h??n l???i xu???t hi???n. B???n s??? ph???i c??ng m??nh chi???n ?????u v?? t???p trung t???i ??a th?? m???i c?? th??? gi???i quy???t nh???ng kh?? kh??n n??y.

9: Minecraft: Pocket Edition (Paid)

9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay

M???t t???a game ???? qu?? quen thu???c v?? kh??ng th??? n??o b??? qua ???????c. B?????c v??o game, ng?????i ch??i??th???c s??? c?? th??? t???o ra b???t c??? th??? g??. T??? m???t ch?? g???u b??ng, m???t qu??? b??ng cho m???t t??u v?? tr??? l???n ho???c m???t th??? tr???n. ????y l?? m???t tr?? ch??i th??? gi???i m???. N??i b???n c?? th??? s??? d???ng c??c h???p v???t li???u kh??ng gi???i h???n ????? t???n t???i. Ho???c ????? t???o ra c??c thi???t b??? m???i v?? m???nh m??? h??n. Game h???a h???n s??? mang ?????n cho c??c game th??? nhi???u s??? k???ch t??nh v?? ?????y b???t ng???.

Hi v???ng nh???ng t???a game offline hay ph??a tr??n. S??? gi??p c??c b???n c?? nh???ng ph??t gi??y th?? gi??n tho???i m??i v?? ?????y th?? v???. V?? nh??? share b??i vi???t v?? gh?? th??m blog th?????ng xuy??n ????? ???????c c???p nh???t nh???ng b??i vi???t m???i v?? h???p d???n h??n n???a.

?????ng b??? qua: Game offline mi???n ph?? cho iOS m???i nh???t 2018 b???n c??n ch???n ch??? g?? n???a n??o?

B???n th??ch l??? lo???i game n??o nh???t? Trong??Top 9 Game Offline hay cho Android h???p d???n nh???t 2018 n??n th??? ngay n??o? H??y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i nh??!