Tr??nh duy???t Google Chrome m???i ????y ???? k??? ni???m sinh nh???t c???a m??nh b???ng giao di???n m???i??tr??n????i???n tho???i, ???????c bo tr??n v?? l??m ????n gi???n ??i kh?? nhi???u, tuy nhi??n m???t s??? ng?????i d??ng v???n ch??a quen. B??i vi???t n??y s??? h?????ng d???n c??c b???n l??m sao ????? tr??? v??? tr??nh duy???t c??? nh??

Tr??nh duy???t Google Chrome c???p nh???t, l??m sao ????? tr??? v??? tr??nh duy???t c????

Tr??nh duy???t Google Chrome c???p nh???t, l??m sao ????? tr??? v??? tr??nh duy???t c????

B?????c 1:??tr??n thanh tr??nh duy???t c???a Chrome d??n v??o ?????a ch??? n??y:??chrome://flags/#top-chrome-md.

B?????c 2:??B???m v??o n??t “default” k??? b??n ph???n UI Layout.

Tr??nh duy???t Google Chrome c???p nh???t, l??m sao ????? tr??? v??? tr??nh duy???t c????

B?????c 3:??Ch???n v??o “Normal”.

Tr??nh duy???t Google Chrome c???p nh???t, l??m sao ????? tr??? v??? tr??nh duy???t c????

B?????c 4:??B???m v??o n??t “Relaunch” ????? kh???i ?????ng l???i.

Tr??nh duy???t Google Chrome c???p nh???t, l??m sao ????? tr??? v??? tr??nh duy???t c????

C?? th??? b???n ch??a bi???t ?

+ Top 10 c??ng c??? ng?????i d??ng t??m ki???m nhi???u nh???t tr??n th??? gi???i

+ H?????ng d???n ?????i giao di???n h??nh m??o d??? th????ng , ng??? ngh??nh l??n tr??nh duy???t chrome

+Kh??i ph???c l???ch s??? duy???t website c???a b???n khi b??? x??a

B?????c 5:??Sau khi kh???i ?????ng l???i Chrome s??? quay v??? giao di???n c??.

Mong r???ng v???i th??? thu???t nh??? n??y s??? gi??p c??c b???n quay v??? giao di???n c?? tr??n phi??n b???n Chrome m???i nh???t. Gi??p b???n l??m vi???c tho???i m??i h??n tr??n Chrome. N???u c?? kh?? kh??n g?? trong qu?? tr??nh thao t??c h??y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i nh??.