B???n c???p nh???t Windows 10 m???i nh???t c???a Microsoft ??ang ?????n v???i PC v?? tablet v??o ng??y h??m nay. Gi???ng nh?? b???n c???p nh???t Fall Creators tr?????c ????y, b???n c???p nh???t n??y g???m nhi???u t??nh n??ng nh??? ????? c???i thi???n tr???i nghi???m tr??n Windows 10 m?? kh??ng thay ?????i n???n t???ng n??y qu?? ????ng k???. Microsoft ch??? b??? sung th??m m???t t??nh n??ng ch??nh v???i b???n c???p nh???t n??y, v?? ???? l?? t??nh n??ng Timeline, cho ph??p b???n c?? th??? l???p t???c ti???p t???c l??m vi???c m?? b???n ???? b??? d??? tr??n nhi???u m??y ch???y Windows 10.

Ngo??i ra, c??n c?? c??c t??nh n??ng chia s??? nhanh, ghpes n???i Bluetooth nhanh, t??nh n??ng ?????c ch??nh t???, v?? t??nh n??ng t???t ti???ng trong Microsoft Edge. Microsoft v???n ??ang ti???p t???c tinh ch???nh v?? c???i ti???n h??? th???ng Fluent Design m?? h??? ???? gi???i thi???u trong b???n c???p nh???t Fall Creators. B???n s??? th???y hi???u ???ng di chu???t r?? h??n khi b???n s??? d???ng chu???t trong menu Start, ho???c trong b???ng th??ng b??o, v?? s??? c?? hi???u ???ng l??m m??? tr??n th??nh taskbar.

Sau ????y l?? 10 t??nh n??ng m???i m?? b???n kh??ng n??n b??? qua:

Timeline

Timeline l?? m???t t??nh n??ng ch??nh m???i ???????c b??? sung, v?? n?? thay th??? n??t Task View. Timeline cho ph??p b???n nh??n th???y ???????c ???ng d???ng ??ang ch???y, v?? n?? c??n cho ph??p b???n nh??n th???y ???ng d???ng hay c??c ho???t ?????ng m?? b???n ???? s??? d???ng tr??n PC ch???y Windows 10 trong v??ng 30 ng??y qua. Nh???ng ho???t ?????ng v?? ???ng d???ng ???????c ?????ng b??? h??a tr??n nhi???u m??y, v?? th??? n???u b???n ??ang s??? d???ng m???t chi???c laptop ????? ????nh m???t v??n b???n, b???n c?? th??? d??? d??ng ti???p t???c l??m h??nh ?????ng ???? tr??n m???t chi???c desktop PC m?? b???n ???? ????ng nh???p.

B???n c??ng c?? th??? k???t h???p Timeline v???i Microsoft Edge cho iOS v?? Android, v?? c?? th??? truy c???p l???ch s??? c???a tr??nh duy???t tr??n smartphone b???ng PC c???a b???n. Microsoft v???n ??ang c???p nh???t ???ng d???ng Edge cho ??i???n tho???i ????? c?? th??? h??? tr??? t??nh n??ng n??y. N???u b???n lo l???ng v??? kh??a c???nh b???o m???t c???a vi???c c?? c??c v??n b???n, ???ng d???ng v?? l???ch s??? ho???t ?????ng trong Task View, th?? theo m???c ?????nh, Microsoft ???? t???t t??nh n??ng ?????ng b??? h??a thi???t b???, v?? b???n c?? th??? t???t l???ch s??? ho???t ?????ng.

?????c ch??nh t???

Microsoft ???? t???o c??ch truy c???p t??nh n??ng ?????c ch??nh t??? ???????c t??ch h???p v??o Windows 10 April 2018. B???n c?? th??? s??? d???ng t??nh n??ng n??y b???ng t??? h???p ph??m Windows + H, v?? n?? s??? cho ph??p b???n ?????c ch??nh t??? trong b???t k??? ???ng d???ng n??o.

T???t ti???ng cho tab v?? PWAS cho Microsoft Edge

Chrome m???i ????y ???? cho ra m???t t??nh n??ng t???t ti???ng cho tab, v?? gi??? ????y, Microsoft c??ng ???? ??em t??nh n??ng n??y v??? cho Edge. B???n c?? th??? t???t ti???ng c???a c??c website v???i t??nh n??ng n??y. Microsoft c??ng ???? tinh ch???nh hi???u n??ng v?? thi???t k??? c???a Edge. Microsoft Edge gi??? ????y ??em l???i tr???i nghi???m ng?????i d??ng t???t h??n, nh??ng n?? s??? v???n c??n ph???i ho??n thi???n n???a ????? c?? th??? th???c s??? c???nh tranh ???????c v???i Chrome.

Microsoft c??ng ??ang b??? sung h??? tr??? cho Progressive Web Apps (PWAs) trong b???n c???p nh???t April 2018. PWAS ch??? y???u l?? c??c ???ng d???ng web. Ch??ng c?? s??? h??? tr??? ?????y ????? c???a Chrome, Apple, v?? gi??? ????y l?? c??? Microsoft tr??n kh???p c??c h??? ??i???u h??nh di ?????ng v?? desktop. ??i???u n??y c?? th??? s??? c???i thi???n t??nh h??nh ???ng d???ng c???a Windows 10, v?? ch??ng ta s??? mong ch??? ???????c nghe nhi???u h??n v??? PWAs cho Windows 10 t???i h???i th???o Build c???a Microsoft v??o th??ng 5.

S???a nh???ng ???ng d???ng hi???n th??? m???

Vi???c ph??ng to c??c ???ng d???ng ???? l?? m???t v???n ????? cho Windows, nh??ng v???i b???n c???p nh???t April 2018 n??y, v???n ????? n??y s??? ch??? c??n l?? c???a qu?? kh???. Windows 10 gi??? ????y c?? th??? ph??t hi???n khi n??o ???ng d???ng b??? m??? do thay ?????i m??n h??nh, v?? n?? s??? c??? g???ng ph??ng to t???t h??n ????? ng??n ch???n c??c ???ng d???ng tr??? n??n qu?? m???.

Tu??? ch???nh ??m thanh cho t???ng ???ng d???ng

Microsoft ??ang b??? sung th??m c??c t??nh n??ng ??m thanh m???i v???i b???n c???p nh???t Windows 10 April 2018 n??y. B??y gi???, b???n c?? th??? c??i ?????t c??c thi???t b??? ??m thanh ?????u ra v?? ?????u v??o cho t???ng ???ng d???ng. B???n c?? th??? nghe nh???c t??? Spotify th??ng qua loa, trong khi ti???ng t??? tr??nh duy???t c?? th??? ???????c ph??ng ra t??? tai nghe. C??c c??i ?????t ??m th??nh m???i c??n cho ph??p b???n t??y ch???nh c??? ?????u ra v?? ?????u v??o cho t???ng ???ng d???ng, v?? v?? th???, n?? s??? r???t h???u hi???u n???u nh?? b???n s??? d???ng micr?? kh??c nhau cho nhi???u ???ng d???ng kh??c nhau.

K???t n???i Bluetooth nhanh

Microsoft c??ng ???? b??? sung th??m m???t c??ch k???t n???i c??c thi???t b??? Bluetooth ????n gi???n v?? nhanh ch??ng. Windows 10 gi??? ????y c?? th??? ????a ra th??ng b??o cho ph??p k???t n???i nhanh v???i thi???t b??? Bluetooth ngo???i vi, v?? k???t c???p v???i n??. Microsoft hi???n ??ang h??? tr??? Surface Precision Mouse, v?? c??ng ty s??? c??n h???p t??c v???i Logitech v?? c??c h??ng kh??c ????? ?????m b???o r???ng t??nh n??ng k???t c???p Bluetooth n??y s??? h??? tr??? c??c ph???n c???ng kh??c trong t????ng lai.

Gi???m thi???u th??ng b??o t??? Windows Defender

???? bao gi??? b???n c???m th???y phi???n to??i v???i nh???ng th??ng b??o c???a Windows? Gi??? ????y, v???i b???n c???p nh???t April 2018, b???n c?? th??? gi???m thi???u nh???ng th??ng b??o n??y.

Chia s??? ph???m vi g???n

Chia s??? ph???m vi g???n cho ph??p b???n d??? d??ng chia s??? website, ???nh v?? c??c t??i li???u cho c??c thi???t b??? ch???y Windows 10 ??? g???n. ????y l?? m???t t??nh n??ng m?? c?? th??? b???n s??? kh??ng d??ng th?????ng xuy??n, song n?? ho???t ?????ng th??ng qua Bluetooth, v?? kh?? gi???ng v???i ch???c n??ng AirDrop c???a Apple. B???n c?? th??? chia s??? t???i c??c thi???t b??? c???a ?????ng nghi???p ho???c c???a b???n b?? ??? g???n, v?? n?? nhanh h??n nhi???u so v???i vi???c g???i email ????nh k??m file. T??nh n??ng n??y s??? b??? t???t theo m???c ?????nh, v?? b???n ch??? c?? 2 t??y ch???nh: nh???n ???????c file t??? c??c thi???t b??? c???a ch??nh m??nh ho???c t??? t???t c??? c??c thi???t b???. Hi v???ng l?? Microsoft s??? b??? sung th??m c??c t??y ch???nh ????? b???n c?? th??? ch??? nh???n ???????c file t??? nh???ng ng?????i c?? trong danh b??? trong t????ng lai.

Microsoft ??ang thay ?????i v?? c???p nh???t ch??? ????? kh??ng l??m phi???n cho Windows 10 v???i b???n c???p nh???t m???i n??y. Tr?????c ????y, ch??? ????? n??y ???????c g???i l?? Quiet Hours. T??nh n??ng h??? tr??? t???p trung Focus Assist l?? m???t c??ch th??ng minh h??n ????? ng???ng nh???n th??ng b??o khi b???n ??ang b???n. Focus Assist gi??? ????y t??? ?????ng t???t ti???ng th??ng b??o khi b???n ??ang ch??i game ho???c khi ??ang thuy???t tr??nh. T??? nay, b???n s??? kh??ng b??? gi??n ??o???n khi ??ang ph???i thuy???t tr??nh cho m???t cu???c h???p quan tr???ng, kh??ng lo b??? c??c th??ng b??o email, tin nh???n hay c??c th??ng b??o kh??c c??? li??n t???c hi???n th???.

Tuy nhi??n, b???n c??ng c?? th??? t??y ch???nh ????? hi???n th??? m???t s??? th??ng b??o t??? m???t v??i ???ng d???ng nh???t ?????nh.

C??c thay ?????i cho game th??? v?? thanh Xbox Game

Microsoft ???? ??em ?????n nhi???u thay ?????i t???p trung cho vi???c ch??i game trong b???n c???p nh???t n??y. Gi??? ????y, b???n c?? th??? ??i???u ch???nh hi???u su???t ????? h???a cho t???ng game, cho ph??p b???n t??y ch???nh game ??? m???c hi???u su???t cao ho???c m???c ti???t ki???m n??ng l?????ng. ??i???u n??y l?? th???c s??? h???u ??ch khi b???n s??? d???ng laptop ch??i game, nh??ng b???n kh??ng mu???n game ch???y v???i hi???u su???t cao nh???t ????? b???o v??? th???i l?????ng pin. T??nh n??ng n??y c?? m???t trong “graphic settings” trong ???ng d???ng ??i???u ch???nh ch??nh. Microsoft c??ng thi???t k??? l???i thanh Xbox game, v?? gi??? ????y n?? s??? c?? m??u tr???ng ho???c ??en trong b???n c???p nh???t n??y.