H?????ng d???n xem tr???c ti???p World Cup 2018 tr??n ??i???n tho???i th??ng minh. ????? xem tr???c ti???p World Cup 2018 tr??n ??i???n tho???i b???n h??y l??m theo h?????ng d???n trong b??i vi???t d?????i ????y nh??!

Ch??? c??n v??i ng??y n???a l?? ?????n World Cup 2018 r???i. Tin r???t vui l?? VTV ???? mua ???????c b???n quy???n World Cup n??m 2018. Trong b??i vi???t n??y??Huongdanmaytinh??s??? h?????ng d???n c??c b???n xem tr???c ti???p World Cup 2018 ngay tr??n????i???n tho???i??th??ng minh c???a m??nh nh??.

V???i 1 chi???c ??i???n tho???i th??ng minh th?? ?????ng b??? l??? ng??y h???i b??ng ???? l???n nh???t h??nh tinh n??y. B??ng ???? l?? th??? m?? ng?????i h??m m??? vi???t nam s??? ch??y h???t m??nh… V???i ???ng d???ng VTV GO n??y s??? gi??p cho ng?????i h??m m??? ??i l??m xa nh??. Ho???c kh??ng c?? th???i gian s??? gi??p cho b???n xem tr???c ti???p tuy???t v???i nh???t. Thay th??? cho Tivi v?? m??y t??nh khi??xem tr???c ti???p World Cup 2018 tr??n ??i???n…

H?????ng d???n xem tr???c ti???p World Cup 2018 tr??n ??i???n tho???i th??ng minh:

B?????c 1:???????u ti??n b???n c???n t???i ???ng d???ng VTV go v???i 2 h??? ??i???u h??nh theo 2???????ng d???n sau:??iOS,??Android.

B?????c 2:??Ch???n v??o ???ng d???ng. VTV GO.

B?????c 3:??B???n ch???n v??o m???c “b???t ?????u” ????? v??o giao di???n ch??nh c???a ???ng d???ng.

B?????c 4:?? B???n ch???n v??o bi???u t?????ng tivi ??? ph??a d?????i sau ???? ch???n “chuy???n k??nh”.

B?????c 5:?? S??? c?? 2 k??nh vtv3 ho???c vtv6 ????? b???n l???a ch???n xem tr???c ti???p.

Nh?? v???y l?? b???n c?? th??? y??n t??m th?????ng th???c tr???n v???n World Cup 2018 ngay tr??n chi???c ??i???n tho???i c???a m??nh b???t c??? l??c n??o r???i, n???u c?? kh?? kh??n g?? h??y ????? l???i b??nh lu???n b??n d?????i ????? H?????ng d???n m??y t??nh??h??? tr??? m??nh nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!