Yahoo Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng. M???i ????y ???? ra tuy??n b??? d???ch v??? Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng t??? ng??y 17/7/2018 t???i ????y. Ng?????i d??ng v???n c?? th??? s??? d???ng d???ch v??? Yahoo Messenger cho ?????n ng??y 17/7, sau ???? n?? s??? b??? ng???ng ho???t ?????ng.

Yahoo Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng v??o 7/2018: K?? ???c b???n c?? c??n nh??? ?

Yahoo Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng v??o 7/2018: K?? ???c b???n c?? c??n nh??? ?

L?? do quy???t ?????nh Yahoo Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng chat Yahoo Messenger l?? kh?? m?? h???, c??ng ty ????a ra m???t th??ng b??o ng???n nh?? sau:

???Ch??ng t??i bi???t c?? nhi???u ng?????i ???? trung th??nh s??? d???ng Yahoo Messenger k??? t??? khi n?? sinh ra v?? kh???i ?????u cho t??nh n??ng tr?? chuy???n tr???c tuy???n. Khi b???i c???nh truy???n th??ng thay ?????i, ch??ng t??i ??ang ti???p t???c x??y d???ng v?? gi???i thi???u c??c c??ng c??? giao ti???p m???i, th?? v??? v?? ph?? h???p h??n v???i ng?????i d??ng hi???n t???i???.

Yahoo Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng v??o 7/2018: K?? ???c b???n c?? c??n nh??? ?

V?? ?????i v???i nh???ng ng?????i h??m m??? Yahoo Messenger, nh???ng ng?????i ho??n to??n ph???i thay th??? Yahoo Messenger b???ng m???t d???ch v??? Yahoo kh??c, c??ng ty ????? ngh??? chuy???n qua Yahoo Squirrel ??? m???t ???ng d???ng chat nh??m.

Yahoo Messenger s??? ng???ng ho???t ?????ng v??o 7/2018: K?? ???c b???n c?? c??n nh??? ?
???? c?? th???i ??i???m ch??ng ta say m?? v???i m???t Yahoo Messenger c??? ng??y l???n ????m

Tin vui l?? b???n c?? th??? t???i l???ch s??? tr?? chuy???n xu???ng m??y t??nh ho???c b???t k??? thi???t b??? n??o trong 6 th??ng t???i. Ngo??i ra, Yahoo ID c???a b???n s??? ti???p t???c ho???t ?????ng cho c??c d???ch v??? kh??c c???a Yahoo nh?? Mail v?? Fantasy.

B???n c?? c???m ngh?? g?? khi Yahoo Messenger b??? nh??ng ho???t ?????ng? Hay b???n c?? c??n nh??? ???????c nick chat Yahoo c???a m??nh kh??ng?